Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwany dalej Zamawiającym,
1) zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

negocjacje1

Dokument do pobrania

 

Szanowni Państwo

Zamawiający przekazuje poniżej informacje, dot.: postępowania konkursowego na: opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych wraz z aranżacją wystaw stałych Muzeum Przyrody w Drozdowie.