Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, w związku z planowanym przedsięwzięciem "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie", została wybrana oferta Pana Krzysztofa Kuleszy zamieszkałego w Białymstoku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Anna Archacka
Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie

Drozdowo, 05.03.2014 r.