MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Valeriana officinalisKonkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości leżących w pobliżu Narwi z województwa podlaskiego.

Tematem konkursu jest kozłek lekarski (waleriana). Prace powinny reklamować kozłka lekarskiego – przedstawiać jego właściwości i zachęcać do różnych  sposobów wykorzystania.

Warunki uczestnictwa:

- format  prac:  A4- A3, od 1 do 4 scenek komiksowych. W przypadku kilku scenek komiksowych, obrazki powinny składać się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach)

- technika dowolna

- jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, autorską pracę

- prace należy podpisać na odwrocie podając czytelnie:  imię i nazwisko autora, wiek i klasa, nazwę i adres szkoły, telefon i adres e-mail oraz imię i nazwisko opiekuna.

- do prac należy dołączyć oświadczenia RODO (załączniki) podpisane przez nauczycieli oraz wykonawców prac (w przypadku prac dzieci poniżej 16 roku życia załącznik RODO  podpisują rodzice).

Termin i miejsce dostarczenia prac:

- pracę należy dostarczyć na adres: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38; 18-421 Piątnica do 6 czerwca 2019 r.

- prace konkursowe złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie

- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych

- nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu

Informacji na temat konkursu udziela Barbara Turowska, tel. 86  219-20-81; e-mail:

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.

Konkurs  plastyczny "Kozłek lekarski – niedoceniany przyjaciel” organizowany jest w ramach zadania „Dzień ziół narwiańskich” dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Powiat Łomżyński.

Załączniki

1. Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka

2. Oświadczenie – uczniowie ukończone 16 lat

3. Oświadczenie – nauczyciele

4. Zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną

5. Regulamin konkursu waleriana

Additional information