Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie procedury
przetargowej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia obejmującego zakup i montaż pieca centralnego
ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymianę rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu i mapy dla celów projektowych została wybrana oferta pani Anny Zarewicz zamieszkałej w miejscowości Kozerki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie procedury przetargowej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia obejmującego zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymianę rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu i mapy dla celów projektowych.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.muzeum-drozdowo.pl

Piątnica: 100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie Numer ogłoszenia: 258902 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie procedury przetargowej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia "100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury", priorytet: "Infrastruktura kultury" została wybrana oferta Pani Anny Zarewicz zamieszkałej w Kozerkach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablicy pamiątkowej jako trwałej informacji o Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Usługa dotyczy projektu pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli i wieszaków na ubrania jako wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Usługa dotyczy projektu pn. "Przyroda dla nas, my dla
przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej V. Rozwój
infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.