MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), przekazujemy Państwu poniższe informacje.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Muzeum Przyrody w Drozdowie jest w świetle obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za przetwarzanie posiadanych danych w sposób rzetelny, bezpieczny oraz zgodny z przepisami prawa. Poniższa informacja ma zapewnić, aby cel i sposób przetwarzania był dla Państwa jasny i przejrzysty, a także, abyście Państwo mieli możliwość sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób wchodzimy w ich posiadanie oraz co nas uprawnia do ich przetwarzania?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej, Według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podstawami takimi między innymi są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Muzeum Przyrody w Drozdowie (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną);

  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. przetwarzanie danych kontrahentów, pracowników, przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

  4. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. niezbędność w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Muzeum Przyrody w Drozdowie przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z przepisów prawa (np. ustawa o muzeach) oraz celów statutowych. Powyższe dane, w przeważającej większości przypadków uzyskujemy bezpośrednio od Państwa, natomiast ich dostarczenie opierać się może na dobrowolnym i świadomym działaniu z Państwa strony ( w przypadku wyrażenia zgody, zawarcia umowy), jak również wynikać może z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa (np. prowadzenie spraw pracowniczych). Przetwarzamy też Państwa dane osobowe, pozyskane w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego. Podstawę prawną do podejmowania powyższych działań stanowią również przepisy prawa.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Muzeum Przyrody w Drozdowie przetwarza dane osobowe między innymi w celach: przyjęcia kandydatów do pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, zawierania umów cywilnoprawnych, realizacji projektów, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, czy organizacji konferencji lub konkursów.

Państwa dane pozyskane w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność ochrony mienia jednostki.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Muzeum Przyrody w Drozdowie, jako administrator zleca wykonanie czynności w zakresie realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych (podmioty przetwarzające), jak np. podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny pracy, operatorzy systemów informatycznych, kancelarie prawne.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, takim jak organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości lub organy ścigania, jeśli będzie to konieczne dla celów prowadzonego postępowania. Dane osobowe mogą tez zostać udostępnione innym podmiotom w przypadku posiadania przez te podmioty podstawy prawnej legalizującej przetwarzanie danych (może ona wynikać np. z udzielonej przez Państwa zgody).

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Zgodnie z przewidzianą w RODO zasadą ograniczenia czasowego dla przechowywania danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz uzależniony od podstawy prawnej, na jakiej opierać się będzie ich przetwarzanie.

Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu odwołania zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po jej odwołaniu dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia administratorowi możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń i tylko przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie umowy, wówczas mogą być przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym okresie, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Jeżeli termin, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe określają przepisy prawa, należy je przechowywać przez czas wskazany w tych przepisach.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W celu realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych, mogą Państwo wystąpić do nas z wnioskiem o:

  • dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

  • sprostowanie (poprawienie danych, które są nieprawidłowe);

  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

  • przeniesienie danych do innego administratora lub przekazanie ich Państwu.

Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. To, z którego uprawnienia będą mogli Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywanej przez nas do przetwarzania Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, pozwalających na potwierdzenie Państwa tożsamości.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływać może skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Jedynym wyjątkiem zbierania danych w sposób automatyczny jest sytuacja, gdy podczas przeglądania strony internetowej Muzeum, takie dane, jak: adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, zapisywane są w logach serwerów oraz serwisu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt z administratorem

Muzeum Przyrody w Drozdowie, 18-421 Piątnica, ul. Główna 38, tel. 86 219 20 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Andrzej Kondraciuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Additional information