MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

2002, str. 54, format B5, oprawa miękka, ISSN 1643-4277, cena 4 zł

Umieszczone są oryginalne, wcześniej niepublikowane prace naukowe będące pokłosiem badań nad fauną północno-wschodniej Polski. 9 października 1994 roku w Łomży odbyła się sesja naukowa, pt. „Awifauna dorzecza Narwi oraz dolnego Bugu – stan zachowania, zagrożenia i problemy ochrony", której organizatorami były: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie, Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie oraz Muzeum Okręgowe w Łomży. Część referatów prezentowanych podczas sesji zostały opublikowane w tym zeszycie. Artykuły zawierają streszczenia w języku angielskim oraz dwujęzyczne podpisy do tabel i rycin.

Spis treści

1. Górski Andrzej – Ptaki Bagna Wizna i terenów doliny Narwi do niego przyległych – stan
zachowania, zagrożenia i propozycje ochrony
2. Kasprzykowski Zbigniew, Szymkiewicz Marian – Znaczenie terasy zalewowej doliny
Omulwi i Płodownicy dla awifauny lęgowej, zagrożenia i postulaty ochronne
3. Nowakowski Jacek J. – Rola doliny Biebrzy dla awifauny: 1. Wiosenne zgrupowania
ptaków wodno-błotnych w południowym basenie Biebrzy

Additional information