MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego: Budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska" w Muzeum Przyrody w Drozdowie, realizowanego w ramach projektu: „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej Ostoja Drozdowska", współfinansowanego przez NFOŚiGW, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz WFOŚiGW w Białymstoku.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
została wybrana oferta firmy:
PPHU ROSTKOWSCY s.c.
Zakład Usług Stolarskich i Tartacznych
07-415 Olszewo Borki
ul Wierzbowa 3

z ceną 329 745,31 zł.

Uzasadnienie:
Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta, która odpowiada wymaganiom przedstawionym w SIWZ i mieści się w cenie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podpisał:

DYREKTOR
Muzeum Przyrody w Drozdowie
Anna Archacka

Additional information