MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na  wykonanie zadania inwestycyjnego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.03.01.00-20- 018/10, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego  oferta firmy:

Fabryka Okien i Drzwi

BAS sp. z o.o.

ul. Smoluchowskiego 1

20-474 Lublin

z ceną   236 847,73 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ  w oparciu o przyjęte  kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała  maksymalną ilość punktów.

Do pobrania:

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację

Additional information