MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Renowacja i modernizacja tarasu wschodniego w Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 3948 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie , Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja i modernizacja tarasu wschodniego w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, dotyczące zabytkowego budynku: siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, obejmujące renowację i modernizację tarasu wschodniego, prowadzące w szczególności do odtworzenia istniejącego tarasu, jak również uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej pomieszczenia, będącego podpiwniczeniem modernizowanego tarasu poprzez wykonanie jego nowej konstrukcji nośnej w postaci komory (skrzyni) żelbetowej i przy wykorzystaniu najlepszych materiałów okładzinowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 10 000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia ((roboty ziemne, żelbetowe w szalunkach systemowych, roboty kamieniarskie w granicie, marmurze, takie jak tarasy, schody, balustrady, elementy małej architektury: kolumny, donice itp.), z których co najmniej jedna, obejmująca roboty kamieniarskie o wartości nie mniejszej niż 150 000 złotych została zrealizowana na obiekcie zabytkowym co najmniej jedna zawierała roboty żelbetowe o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, oraz odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych (zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 150 poz.1579)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Kosztorys uproszczony, uwzględniający wszystkie koszty opisane w cz. XII niniejszej SIWZ wraz z tabelą elementów scalonych. Dokument te nie będzie podlegał ocenie przy sprawdzaniu ofert, będzie materiałem pomocniczym do rozliczeń w czasie realizacji inwestycji. 2) Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty. 3) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego - lidera pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy), udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców - złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach i na poniższych warunkach Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, Jeśli z powodu zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy (działania siły wyższej bądź okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć a w szczególności gdy wystąpią warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prawidłowe i terminowe wykonanie zleconych prac) nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. Konieczności zmiany ze względów losowych lub zdrowotnych osoby wskazanej do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika robót Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 
http://www.muzeum-drozdowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica. Cena wersji papierowej: 50 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2011 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica; Dział Oświatowy - I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie przetargowe jest prowadzone w ramach realizacji projektu Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie, zarejestrowanego pod Nr WND-RPPD.03.01.00-20- 018/10. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Dnia 17.01.2011 r wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na "Renowację i modernizację tarasu wschodniego w Muzeum Przyrody w Drozdowie":  

"poz. 52. Drzwi drewniane zewnętrzne ocieplone wraz z ocieżnicą. proszę o podanie rodzaju drewna z jakiego mają być wykonane drzwi oraz grubości skrzydła. Czy dane drzwi mają być wykonane wg jakiegoś wzoru czy wykonawca ma sam zaproponować ich rozwiązanie? Proszę o podanie parametrów izolacyjnych."

w związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:

Drzwi drewniane zewnętrzne ocieplone o wskaźniku U=1,9W/m²*K, kolor palisander 0049, próg i
ościeżnica dębowa, ramiak sosnowy, fornir dębowy, ocieplana warstwa termoizolacyjna,
wzmacniane blachą aluminiową trzy zawiasy z bolcami antywłamaniowymi , zamek
jednopunktowy wpuszczany z wkładką panel ozdobny np. drzwi POLSKONE o symbolu
Brukselles lub inne o porównywalnych parametrach.

Dnia 18.01.2011r. wpłynęły kolejne pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na "Renowację
i modernizację tarasu wschodniego w Muzeum Przyrody w Drozdowie":

Odpowiedzi - plik do pobraniaZałączniki do pobrania:

SIWZ

Zał. 1 - Wzór oferty

Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. 4 - Wykaz zamówień wykonanych

Zał. 5 - Potencjał kadrowy

Zał. 6 - Wzór umowy

Zał. 7 - Projekt

Zał. 7 - Rysunek

Zał. 7 - Taras wschodni - inwentaryzacja

Zał. 7 - Rzut poziomy

Zał. 7 - Rzut poziomy - model

Zał. 7 - Widok

Zał. 7 - Przekrój A-A - zbrojenie ścian

Zał. 7 - Przekrój A-A, B-B

Zał. 7 - Szczegół A i B

Zał. 7 - Zbrojenie płyty górnej

Zał. 7 - Zbrojenie plyty dennej

Zał. 7 - Łącznik Ł - 1

Zał. 7 - Mapa zasadnicza

Zał. 7 - Przykładowe próbki kolorystyki granitu 1

Zał. 7 - Przykładowe próbki kolorystyki granitu 2

Zał. 8 - Przedmiar robót

Zał. 9 - STWiOR

Zał. 10 - Pozwolenie Konserwatora Zabytków

Additional information