MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego: Renowacja i modernizacja tarasu wschodniego.

Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.03.01.00-20-018/10, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.1.Rozwój
atrakcyjności turystycznej regionu.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

1.została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego oferta firmy:
Andrzej J. Wszeborowski
Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków
Al. Piłsudskiego 82
18-400 Łomża

z ceną 202 725,80 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty

Additional information