MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania
Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie. Prace wykończeniowe podziemnych sal ekspozycyjnych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO, prowadzonym w trybie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na:
„Modernizację i rewaloryzację Muzeum Przyrody w Drozdowie. Prace wykończeniowe podziemnych sal ekspozycyjnych".

Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38; 18-421 Piątnica ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Wykonanie nowych posadzek w piwnicach;
2. Podbicie fundamentów budynku;
3. Wyburzenie ścianek działowych i osłonowych oraz wykonanie ścian z cegły licówki;
4. Modernizację instalacji c.o. i wod-kan. w piwnicach;
5. Modernizacja instalacji elektrycznej.

Zakres robót określa załącznik Nr 1 do SIWZ:
- Przedmiary robót,
- Projekty techniczne (do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

Prace będą wykonywane wewnątrz obiektu zabytkowego pod nadzorem służby ochrony zabytków.
Niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia.
Wykonanie zadania powinno być zgodne z obmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej, normami, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
Termin wykonania zamówienia określony został przez Zamawiającego na dzień 28 grudnia 2006 roku.

Uwaga:
1) Przed złożeniem oferty konieczne jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

• Wykonawcy zainteresowani przetargiem mogą otrzymać bezpłatnie SIWZ zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego, Drozdowo, ul. Główna 38 w godzinach:
- poniedziałek – piątek od 9.00 do 15.00.
• Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Andrzej Cholewicki;
tel. (086) 219 20 81, tel. kom. 502 176 673.
• Oferty należy złożyć w terminie do dnia 7 listopada do godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie.
• Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjne w dniu 7 listopada o godz. 10.30 w siedzibie Muzeum. W czynności otwarcia ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy.
• Od Wykonawców pobiera się wadium w wysokości 2000 zł.
• Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
• Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Wybrany Wykonawca może angażować podwykonawców.
• O wynikach przetargu Wykonawcy zostaną zawiadomieni na piśmie. Wynik przetargu podany zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
• O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- prowadzą działalność zgodnie z charakterem zamówienia;
- zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat z należną starannością co najmniej 3 zamówienia na prace o podobnym charakterze o wartości zbliżonej do zaoferowanej;
- udzielą na przedmiot zamówienia min. 5 lat gwarancji;
- spełniają warunki zawarte w SIWZ;
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (zgodnej z charakterem zamówienia), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Nie polegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić ofertę w/g wzoru zamawiającego oraz załączyć na potwierdzenie spełnienia wymogów dokumenty określone szczegółowo w SIWZ.
• Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena oferty - 100 %,
- ocena poszczególnych kryteriów nastąpi w skali od 0 do 100 pkt.;
- zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

Drozdowo, dn. 23 października 2006 r.

Dyrektor Muzeum Przyrody
w Drozdowie
Mirosław Grużewski

Muzeum Przyrody w Drozdowie
ul. Główna 38 Drozdowo tel/fax. (086) 219 20 81 18-421 Piątnica

Data: pon, 23 października 2006 11:30

Additional information