MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO, prowadzonym w trybie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na:
Wymianę pokrycia dachowego typu gont na budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38;18-421 Piątnica - ogłasza przetarg nieograniczony na Wymianę pokrycia dachowego typu gont na budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie obejmującą:
Wymianę pokrycia dachowego na budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie, polegającą na zdjęciu obecnego pokrycia dachowego z gontu i ułożeniu nowego gontu z drewna osikowego na wpust (tzw. jaskółczy ogon).
Zakres robót określa załącznik Nr 1 do SIWZ:
- szkic istniejącego dachu wraz z obmiarem,
- rysunek klepki gontu tzw. jaskółczy ogon,
- fotografie istniejącego dachu.

Gont należy wykonać z najwyższej jakości drewna osikowego.
Materiał użyty do ułożenia gontu należy przed ułożeniem zaimpregnować przed grzybami, pleśniami, owadami i ogniem odpowiednimi preparatami ochrony drewna i preparatem ognioochronnym.
Niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów na środki ochronne.
Wykonanie zadania powinno być zgodne z obmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej, normami, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Uwaga:
1) Przed złożeniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (w tym dokonania pomiarów połaci dachowej) oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
2) Termin wykonania zamówienia określony został przez Zamawiającego na dzień 27 grudnia 2005 roku.

• Wykonawcy zainteresowani przetargiem mogą otrzymać bezpłatnie SIWZ zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego, Drozdowo, ul. Główna 38 w godzinach:
- poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00.
• Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Andrzej Cholewicki; Tel. (086) 219 20 81, tel. kom. 502 176 673
• Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 listopada o godz. 1200 w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie.
• Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjne w dniu dnia 21 listopada o godz. 1230 sali konferencyjnej Muzeum (parter). W czynności otwarcia ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy.
• Od Wykonawców nie pobiera się wadium.
• Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
• Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
• O wynikach przetargu Wykonawcy zostaną zawiadomieni na piśmie. Wynik przetargu podany zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
• O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- prowadzą działalność zgodnie z charakterem zamówienia;
- zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat z należną starannością co najmniej 3 zamówienia na dostawy o podobnym charakterze o wartości zbliżonej do zaoferowanej;
- udzielą na przedmiot zamówienia min. 5 lat gwarancji;
- spełniają warunki zawarte w SIWZ;
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (zgodnej z charakterem zamówienia), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- Nie polegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
• Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi sporządzić ofertę w/g wzoru zamawiającego oraz załączyć na potwierdzenie spełnienia wymogów dokumenty określone szczegółowo w SIWZ.
• Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena oferty - 95 %,
- warunki gwarancji - 5 %.
- ocena poszczególnych kryteriów nastąpi w skali od 0 do 100 pkt.;
- zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

Additional information