MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Wykonanie renowacji i modernizacji tarasu południowego oraz renowacji schodów zewnętrznych w części parkowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie, ujętych w Operacji p.n.:
Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych (tj. do kwot, określonych w rozporządzeniu, wydanym na postawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp : dla robót budowlanych do równowartości kwoty 5 150 000 euro)

została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego: Muzeum Przyrody w Drozdowie
1. oferta firmy
Tomasz Pawlus
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„INODOM" KAMIENIE NATURALNE
Cięcina, ul Jana Pawła II
(koło nowego kościoła)
34-350 Węgierska Górka
z ceną 208 512,93 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.
2. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom.

1. Ryszard Łukawski
ZAKŁAD BUDOWLANO - KAMINIARSKI
PRODUKCYJNO - USŁUGOWY
Kostomłoty I 27A
26-085 Miedziana Góra
l.pkt.65,20
2. Andrzej J. Wszeborowski
Roboty Ogólnobudowlane
Konserwacja Zabytków,
Al. Piłsudskiego 82
18-400 Łomża
l.pkt. 86,15
3. Tomasz Pawlus
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„INODOM" KAMIENIE NATURALNE
Cięcina, ul Jana Pawła II
34-350 Węgierska Górka
l.pkt. 100,00

3. Liczba złożonych ofert: 3.

Additional information