MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na realizację operacji p.n.:
Odnowienie elewacji. Etap I - remont i konserwacja strefy cokołowej budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych (tj. do kwot, określonych w rozporządzeniu, wydanym na postawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp : dla robót budowlanych do równowartości kwoty 5 150 000 euro)

1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie
oferta firmy
LECZ-MUR Henryk Jóźwiak
ul. Batalionu Zośka 31
09- 410 Płock
z ceną 117 812,05 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.
2. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom.

1. LECZ-MUR Henryk Jóźwiak
ul. Batalionu Zośka 31
09-410 Płock
l.pkt. 100,00
2.
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Solec 103
Oddział w Białymstoku
ul.Dojlidy Fabryczne 23
15 -554 Białystok
l.pkt. 86,31
3.
Zakład Iniekcji Krystalicznej
i Usług Budowlanych
Laskowski & Zajkowski
ul. Przykoszarowa 33/10
18-400 Łomża
l.pkt. 80,08

3. Liczba złożonych ofert: 3.

Additional information