MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu w formie zaproszenia do składania ofert na wykonanie studium wykonalności projektu „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie"

została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza oferta nr 1 tzn. GRUPA ERGO ul. św. Mikołaja 56/56, 50-127 Wrocław, proponująca cenę 5.000 zł netto

Uzasadnienie:
W/w oferta jest ofertą ważną, została przygotowana prawidłowo, spełnia kryterium najniższej ceny: 5.000 zł netto

Złożono 7 ważnych ofert. Żadnych ofert nie odrzucono i nie wykluczono z postępowania.

Additional information