MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie" została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza oferta nr 1 tzn. Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki, 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 64

Uzasadnienie:
W/w oferta jest ofertą ważną, została przygotowana prawidłowo, spełnia kryterium najniższej ceny: 11.656,00 zł netto
i uzyskała w ocenie najwyższą ilość punktów 100 pkt.

Złożono 2 ważne oferty. Żadnych ofert nie odrzucono i nie wykluczono z postępowania.

Additional information