MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W dniu 7.11. b.r. po zapoznaniu się z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym na zadanie Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie. Prace wykończeniowe podziemnych sal ekspozycyjnych, komisja przetargowa stwierdza, że oferta złożona przez oferenta przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

W związku z tym na podstawie Art. 93, ust. 1 p. 4 USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, ze względu na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Mirosłąw Grużewski
dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie

Additional information