MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, fax 086 219 20 81.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://mpd.4lomza.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie nowych odcinków instalacji elektrycznych wewnętrznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, naprawa istniejących instalacji. Montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z osprzętem.

Zakres robót określa załącznik Nr 1 do SIWZ zawierający opis techniczny instalacji.
Przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej w budynku Muzeum - rezystancja.
Niezbędne jest dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia.
Wykonanie zadania powinno być zgodne z obmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej, normami, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
Prace będą wykonywane w obiekcie zabytkowym pod kontrolą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Podczas wykonywania robót nie może być zakłócona działalność merytoryczna Muzeum.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 27.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3.prowadzą działalność zgodnie z charakterem zamówienia,
4.zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat z należytą starannością co najmniej 3 zamówienia na roboty o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do zaoferowanej,
5.udzielą na przedmiot zamówienia minimum 5 lat gwarancji,
6. sporządzą OFERTĘ według wzoru Zamawiającego oraz spełnią niżej wymienione warunki:
- Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
-Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.Formularz oferty - zał. Nr 2 SIWZ.
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ,
3.Aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
4.Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji wzoru umowy.
5.Wykaz zamówień zrealizowanych z należytą starannością przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat na roboty o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do zaoferowanej - zał. Nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mpd.4lomza.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Przyrody w Drozdowie
ul. Główna 38 Drozdowo
18-421 Piątnica.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2008 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie
ul. Główna 38 Drozdowo
18-421 Piątnica.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Additional information