MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia:328250 - 2009; data zamieszczenia: 22.09.2009

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane, dotyczące zabytkowego budynku: siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, obejmujące: 1.renowację i modernizację (rekonstrukcję) schodów zewnętrznych w części parkowej, 2.renowację i modernizację tarasu południowego, prowadzące do odtworzenia stanu istniejącego przy jednoczesnym poprawieniu ich konstrukcji i wykorzystaniu najlepszych materiałów okładzinowych.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do 15.10.2009r. do godz. 12:00.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dostarczonych przez Wykonawców wg formuły: spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i każdego uczestnika konsorcjum. Ocena spełniania posiadania niezbędnego potencjału ekonomicznego oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonana po zsumowaniu potencjałów ekonomicznego i technicznego uczestników konsorcjum oraz osób personelu kierowniczego przewidzianych do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia, którymi dysponują łącznie uczestnicy konsorcjum. W przypadku oceny posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia konieczne jest, aby przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum spełnił to wymaganie.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ; 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 3)Wykaz osób (personelu kierowniczego), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także proponowanego zakresu obowiązków w przedmiotowym zamówieniu; sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wymagane jest, żeby kierownik budowy posiadał uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia i doświadczenie min 2 lata na podobnym stanowisku. Ponadto kierownik robót budowlanych musi mieć odbytą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych Należy dołączyć -kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, -informację, potwierdzającą odbycie przez kierownika robót budowlanych (budowy) 2 letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych; W informacji należy podać nazwę i lokalizację zabytku oraz termin odbytej praktyki. 4)Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem (roboty remontowe i renowacyjne) zakresowi porównywalnemu z przedmiotem zamówienia, z których - co najmniej jedna robota musi obejmować roboty budowlane na obiekcie zabytkowym o wartości nie mniejszej niż 150 tys. złotych i -co najmniej jedno zamówienie musi obejmować roboty kamieniarskie (w granicie, marmurze), takie jak tarasy, schody, balustrady, elementy małej architektury: kolumny, donice itp. o wartości nie mniejszej niż 100 tys. złotych. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 podając nazwę zadania, miejsce i daty wykonania, zakres, wartość robót oraz nazwę zamawiającego. Ponadto należy załączyć dokumenty (np. referencje lub kopie bezusterkowych protokołów odbioru końcowego robót) - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

Uwaga: Do formy i treści dokumentów, składanych przez wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006r., Nr 87, poz. 605 i Dz. U. z 22 października 2008 r., Nr 188, poz. 1155 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r., zmieniające ww. rozporządzenie), Mianowicie taki wykonawca zamiast dokumentów o których mowa w pkt.1 ppkt 2- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W/w dokumenty/oświadczenia muszą być wystawione w terminach, określonych jak dla dokumentów w punkcie 1. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii oraz przetłumaczone na język polski i poświadczone przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mpd.4lomza.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica. Cena wersji papierowej: 60 zł.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2009 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica; Dział Oświatowy - I piętro.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Planowana inwestycja, ujęta jako Operacja p.n.: Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie, realizowana będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00078-6922-UM1000003/09 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013 , zawartej 06.08.2009r.

Additional information