MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia "Organizacja wystawy Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi – aranżacja i wykonanie" realizowanego w ramach projektu pt. "Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi – wystawa stała w Muzeum Przyrody w Drozdowie" dofinansowanego przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego 7: edukacja ekologiczna, nr konkursu 5: rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej oraz WFOŚiGW w Białymstoku,
została wybrana oferta  Pana Andrzeja Wiśniewskiego zamieszkałego w Choroszczy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny. 

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.

Additional information