MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Piątnica: Zorganizowanie przedsięwzięcia pn. Organizacja wystawy Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi - aranżacja i wykonanie
Numer ogłoszenia: 200960 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie , Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: muzeum prowadzone przez administrację samorządową.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie przedsięwzięcia pn. Organizacja wystawy Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi - aranżacja i wykonanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację wystawy stałej Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Pod pojęciem organizacja wystawy należy rozumieć aranżację i wykonanie ekspozycji w dwóch salach wystawowych na podstawie ramowych wytycznych oraz poglądowych szkiców koncepcji przestrzennej wystawy. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać aranżacje i wyposażyć dwie sale Muzeum: I. Sala I o pow. ok. 39 m2 - wnętrze domu zielarki 1) Założeniem Zamawiającego jest uzyskanie w przedmiotowej sali wystylizowanego na lata sprzed 1970 roku wnętrza domu zielarki przedstawiającego się następująco: a) drewniana podłoga, imitacja okna, drewnianych ścian i belek stropowych, malowanych woskiem. b) Piec kaflowy, meble (stoły i szafki/kredens), kosze wiklinowe, garnki gliniane, moździerze, sekatory, butelki, waga, worki, deski do krojenia, tkaniny dekoracyjne, wydruki przedstawiające historię zielarstwa. c) Gra świateł (półcienie), koszyczek z karteczkami do wzięcia dla zwiedzających. Na karteczkach legendy i porady ziołowe. Teksty na karteczkach o właściwościach ziół z książek archiwalnych. Legendy - ludowe. Na stole rozłożone zioła, na ścianach wiszą pęczki ziół. Półmrok, podświetlenie, w tle emisja dźwięku i nagranie lektorskie tekstu merytorycznego. II. sala II - pow. ok. 71 m2 Założeniem Zamawiającego jest uzyskanie przedmiotowej sali wystroju o współczesnym, interaktywnym charakterze. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. II SIWZ, formularzu ofertowym oraz wzorze umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.11.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień (umów) o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia tj.: co najmniej dwie wystawy przyrodnicze o wartości nie mniejszej niż 100 tys. każda, w tym min. jedną wystawę z udziałem dioram z roślinami zielnymi, z podaniem dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, i załączy dokumenty potwierdzające, czy usługi te zostały wykonane należycie. Ocenę spełnienia tego warunku w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

projekt koncepcyjny (wersja drukowana - opis i szkice) rozwiązań trzech instalacji edukacyjnych zaplanowanych do zamieszczenia w podestach pod dioramami lub stanowiskach edukacyjnych - 3 szt., sala II

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

FORMULARZ CENOWY stanowiący Załącznik do formularza ofertowego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: 1) zmiany obowiązujących przepisów, 2) zaistnienia siły wyższej, 3) zmiana terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności z przyczyn (ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych) leżących po stronie Zamawiającego lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) zmiana dotycząca w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdzie zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 5) Dopuszcza się możliwość niewielkich zmian w doborze gatunków, po odpowiednim uzasadnieniu i akceptacji Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeum-drozdowo.pl . Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38 w Drozdowie, 18-421 Piątnica. Specyfikacja dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2013 godzina 14:00, miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica; Dział Oświatowy - I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi - wystawa stała w Muzeum Przyrody w Drozdowie dofinansowanego przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego 7: edukacja ekologiczna, nr konkursu 5: rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej oraz WFOŚiGW w Białymstoku. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2013 r., przy ul. Głównej 38 w Drozdowie, pok. działu oświatowego o godzinie 14:15.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

SIWZ

Rzut sal

koncepcja_przestrzenna1  koncepcja_przestrzenna2rzut_sal


 

Additional information