MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy: przetargu nieograniczonego na zorganizowanie przedsięwzięcia pn. Organizacja wystawy Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi - aranżacja i wykonanie (ogłoszenie z dnia 25 maja 2013 r. na portalu BZP www.portal.uzp.gov.pl z numerem 200960 – 2013 oraz na stronie Zamawiającego http://www.muzeum-drozdowo.pl)

Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna, 18-421 Piątnica, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej pzp, zawiadamia:

1. o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

Towarzystwa Projektowego

KREATOR Lech Nowacki

ul. Tropinka 7

17 – 230 Białowieża

Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferty Wykonawców uzyskały następującą punktację:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

1.

Boltimor Group Sp. z o.o.

ul. Poznańska 26

63-005 Kleszczewo

nieoceniana

2.

Deko-Bau Sp. z o.o.

ul. Ścinawska 1

59-300 Lubin

50,54

3.

Towarzystwo Projektowe

KREATOR Lech Nowacki

ul. Tropinka 7

17 – 230 Białowieża

100,00

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Załącznik do pobrania:

wbor_oferty_ziolowe

Additional information