MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie ogłasza nabór na stanowisko ZARZĄDZANIE PROJEKTEM : "Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej Ostoja Drozdowska". Priorytet A. Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres ponegocjacyjny oraz realizacji projektu tj. 22.09.2009 – 30.09.2010)

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe
• minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków krajowych lub unijnych,
• doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, co najmniej 2 lata,
• znajomość Programu III działania A3 NFOŚiGW i związanej z nim sprawozdawczości,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do korzystania z praw publicznych,
• znajomość tematów edukacyjnych - przyrodniczych uwzględnionych we wniosku

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• znajomość baz danych i systemów zarządzania informacjami;
• umiejętność zarządzaniami projektami;
• umiejętność zarządzania personelem
• komunikatywność, odpowiedzialność
• podstawowa znajomość problemów osób niewidomych związanych z edukacją

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•przygotowanie aktualizacji wniosku i dokumentacji wg wskazań arkusza negocjacyjnego
• nadzór nad realizacją projektu;
• koordynacja działań według harmonogramu projektu;
• współpraca z personelem na poziomie zarządzającym i zadaniowym;
• kontakty z NFOŚiGW w Warszawie;
• monitoring realizacji projektu;
• sprawozdawczość i raportowanie;
• rozliczenie projektu

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń;
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:
Muzeum Przyrody w Drozdowie
ul. Główna 38
18-421 Piątnica
z dopiskiem: Zarządzanie projektem

w terminie do dnia 22 września 2009 roku do godz. 12.00 (data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Muzeum Przyrody w Drozdowie, na stronie internetowej Muzeum www.mpd.4lomza.pl.
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Additional information