MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie ogłasza nabór na stanowisko ZARZĄDZANIE PROJEKTEM : "Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej Ostoja Drozdowska". Priorytet A. Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres 8.10.2009- 31.03.2010 r.)

Wymagania niezbędne:

Osoby fizyczne:
-wykształcenie wyższe
-minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem procedur zamówień publicznych pozyskanych środków krajowych lub unijnych
- znajomość Programu III działania A3 NFOŚiGW ,
-znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Instytucje:
Prowadzenie działalności przez osoby lub zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje przewidziane dla osób fizycznych w niniejszym konkursie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
Obsługa projektu:
-koordynacja, sprawdzanie zgodności oraz prowadzenie działań związanych z zastosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy o finansach publicznych – Postępowania dotyczące wyłaniania kadry administracyjnej, dydaktycznej oraz wszelkich dostawców i wykonawców do projektu, .
-Sprawdzanie dokumentacji projektu w zakresie zgodności z wymogami ww Ustaw.
-Opracowywanie wzorów dokumentacji projektu (umowy, protokoły, pisma wymagające interpretacji prawnej)
-Współpraca z Kierownictwem projektu w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących ww Ustaw wynikłych na etapie realizacji projektu.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy – osoby fizyczne;
• zgłoszenie ofertowe z oświadczeniem o prowadzeniu działalności przez osoby lub zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje przewidziane dla osób fizycznych w niniejszym konkursie.
Dokumenty pożądane:
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń
Przy wyborze zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości zapisane w budżecie projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub kilku osób/instytucji.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

Muzeum Przyrody w Drozdowie
ul. Główna 38
18-421 Piątnica
z dopiskiem: Koordynator projektu- prowadzenie procedur zamówień publicznych

w terminie do 17.10. 2009 roku, godz. 12.00 (data wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum Przyrody w Drozdowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów i instytucji spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Muzeum Przyrody w Drozdowie, na stronie internetowej www.mpd.4lomza.pl

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Additional information