MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14000 euro (do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych ) Produkcja i dostawa wyposażenia edukacyjnego ścieżki przyrodniczej „Ostoja Drozdowska” z uwzględnieniem potrzeb niewidomych i słabowidzących

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym, informuje o możliwości składania ofert na wykonanie zamówienia, dotyczącego produkcji i dostawy wyposażenia edukacyjnego ścieżki przyrodniczej „Ostoja Drozdowska” z uwzględnieniem potrzeb niewidomych I słabowidzących.

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej Ostoja Drozdowska” współfinansowanego przez NFOŚiGW, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz  WFOŚiGW w Białymstoku.

 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie z wykorzystaniem reliefu i w brajlu elementów informacyjno - edukacyjnych ( tablice informacyjne, obrotowe  puzzle, stemple tropów zwierząt wykonane w materiale trwałym, formy tropów zwierząt odbitych w masie, słupki informacyjne), czcionką wg norm MEN dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wyposażenie to zostanie zamontowane na planowanej do budowy kładce drewnianej - ścieżce edukacyjnej.

Miejsce ścieżki – park muzealny, tzw. część dzika.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, zakres prac zawiera również dołączony przedmiar robót.

Termin wykonania – maksymalnie 4 miesiące od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że pełnokolorowy plan przestrzeni – w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wybudowania kładki (termin przewidywany na połowę lipca).

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  • - Materiały użyte do wyrobu muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty
  • - Wybrany Wykonawca udzieli 48-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

Warunki płatności:

  • - jednorazowo w terminie do 21 dni po wykonaniu i odbiorze

Warunki udziału w postępowaniu:

  • - posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Warunek  ten będzie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się realizacją co najmniej 2 prac o podobnym charakterze,  przy czym wartość jednej z tych prac wyniosła min. 10 tys. zł oraz przedstawi dokumenty ( np. referencje), że prace te zostały wykonane należycie.

Kryterium wyboru ofert: cena

  • - Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia ( produkcja/ wyrób i transport).
  • - Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.

Wymagania dotyczące oferty:

1.Oferta powinna być przygotowana , zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 w oparciu o przedstawiony szczegółowy opis zamówienia oraz przedmiar robót.

2.Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Termin związania ofertą: 30 dni

Osoba do kontaktu:

Barbara Turowska, tel. 086 219-20-81; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać

  • - w formie pisemnej: listownie lub osobiście w siedzibie Muzeum:

Muzeum Przyrody w Drozdowie

ul. Główna 38,

18-421 Piątnica

pokój działu oświatowego

  • - faksem 086 219-20-81 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W takim przypadku Wykonawca musi   przesłać ofertę również drogą pocztową.

w terminie  do dnia 22 kwietnia 2010 r. do godz.12:00.

Publiczna informacja o złożonych ofertach: 22  kwietnia 2010 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Muzeum, pokój działu oświatowego.

Prosimy o zatytułowanie oferty nazwą postępowania: „Produkcja i dostawa wyposażenia edukacyjnego ścieżki przyrodniczej „Ostoja Drozdowska” ”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Podstawa prawna:

▪Art. 4 pkt. 8  w związku z art 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ).

Załączniki do pobrania:

Przedmiar robót

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Additional information