MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nagrody Starosty ŁomżyńskiegoObchodom Narodowego Święta Niepodległości w Powiecie Łomżyńskim towarzyszyło wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego, w poszerzonej formule, w dziedzinach: kultury, sportu, inicjatyw społeczno-gospodarczych.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Marek Olbryś - Radny Sejmiku Samorządowego Woj.Podlaskiego, Beniamin Dobosz – Wiceprezydent  Miasta Łomży, wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń, dyrektorzy placówek kultury i jednostek organizacyjnych.

W Drozdowskim Muzeum Przyrody nagrodzono Osoby, które nawiązując do dokonań  przedstawicieli wybitnego Rodu Lutosławskich swymi pełnymi pasji działaniami, oryginalnymi przedsięwzięciami wywierają znaczący wpływ na krajobraz kulturalny i społeczno-gospodarczy Ziemi Łomżyńskiej. Ich praca nosi w sobie znamiona przywiązania do Małej Ojczyzny, wiedzę, umiejętności, talenty.
Zgromadzonych w salonie gości, laureatów i nominowanych do Nagrody Starosty Łomżyńskiego  powitała  Anna Archacka,  Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Sylwetki i dokonania Laureatów Nagrody Starosty Łomżyńskiego przedstawiła Elżbieta Gosk  - gł.specjalista Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.
Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w Dziedzinie Kultury otrzymała Pani Barbara Turowska pełniąca funkcję kustosza w Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Nagrodzona w ciągu ponad 20 lat pracy w Muzeum Przyrody w Drozdowie dała się poznać jako współautorka  licznych wystaw i ekspozycji czasowych poświęconych  faunie, florze i historii  Ziemi Łomżyńskiej  oraz  współorganizatorka cieszących się dużym zainteresowaniem wystaw: akwarystycznej „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów” i ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska”.
Do Jej dokonań należy  przygotowanie szeregu konferencji popularnonaukowych - ogólnopolskich i międzynarodowych, które układają się w jedną całość, przybliżającą w kolejnych odsłonach Ród Lutosławskich i prowincjone elity. Konferencje stały się ważnymi wydarzeniami w życiu kulturalnym. Echa ich dotarły poza granice kraju.
Laureatka jest redaktorem wydawniczym znaczących publikacji twórców związanych z Drozdowem, m.in. tomiku poezji „Gdzie rzeka zawiła” Henryka Gały, „Wspomnień” Zbigniewa Pieńkowskiego, „Pamiętników” Wacławy Lignowskiej oraz szeregu publikacji pokonferencyjnych. Jest także autorką książki edukacyjnej dla dzieci „Łąka – zielony mikroświat” i artykułów przyrodniczych zamieszczonych w kwartalniku Łomżyńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - „Głos Arki”,
Nagrodzona  ma swój wkład w realizację szeregu projektów edukacyjnych. Ostatnim z tych projektów wieńczących dokonania Laureatki jest otwarta w październiku, nowa wystawa stała "Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi", która wzbogaciła Muzeum i już stała się wydarzeniem muzealnym.
Ponad 20-letna o wysokim poziomie merytorycznym  praca Laureatki  miała i ma znaczący wpływ w kształtowaniu Muzeum jako placówki  edukacyjnej, oświatowej i naukowej.
Nagrodę Starosty Łomżyńskiego w Dziedzinie Sportu za całokształt dokonań w upowszechnianiu kultury fizycznej w powiecie łomżyńskim  otrzymał  Pan Adam Frączek –  nauczyciel, samorządowiec, społecznik.
Nagrodzony – były dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół, zastępca wójta Gminy Łomża, Radny Rady Miejskiej  Miasta Łomży, Wiceprezydent Łomży, Obecnie jako nauczyciel pełni społecznie funkcję skarbnika Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Łomży. Jest redaktorem naczelnym   gazet „Wieści Gminne” i „Gazety Harcerskiej”, a także od 10 lat Przewodniczącym Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży.
Pan Adam Frączek działa społeczne w obszarze sportu "od zawsze" zapisując  piękne karty w tej przestrzeni. Już jako Przewodniczący Gminnego Szkolnego Związku Sportowego realizował inwestycje  sportowe, doposażył  w sprzęt sportowy drużyny i szkoły, organizował zawody sportowe. Od chwili objęcia społecznej funkcji Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży tworzy pozytywny klimat wokół sportu, klimat zgodnej współpracy wszystkich środowisk.
Kierowane przez Nagrodzonego Stowarzyszenie realizuje system rywalizacji sportowej szkół podstawowych i gimnazjów, a także gmin powiatu łomzyńskiego. W zawodach uczestniczą  uczniowie wszystkich szkół  z terenu 9 gmin powiatu łomzyńskiego. Kazdego roku kilka tysięcy uczniów walczy o  zwycięstwo,  trofea sportowe na szczeblu od szkolnego po wojewódzki. Dzięki sprawnemu prowadzeniu systemu, pracy uczniów i nauczycieli sport powiatu zajmuje wysokie miejsce w tzw.Grupie Zachodniej  i województwie podlaskim.
Powszechny  sport szkolny pozwala nie tylko wyłowić talenty, ale przede wszystkim  wpływa pozytywnie na kształtowanie  osobowosci uczniów, przygotowujac do odpowiedzialnego dorosłego życia.
Nagrodzony w wydawanych przez siebie "Wieściach Gminnych" - gazetce samorządowej promuje sport szkolny w gminie Łomza i powiecie. Ta gminna gazetka dokumentuje także pracę danego środowiska, utrwala ludzi, wydarzenia.
Od 2 lat Pan Adam Frączek reprezentuje też organizacje pozarządowe powiatuw Podlaskiej Sieci Pozarządowej  będącej płaszczyzną współpracy, wymiany doświadczeń oraz inicjowania wspólnych działań przez organizcje.
Pan Adam Frączek wielokrotnie podkreślał, „że działa w myśl dewizy, iż człowiek jest tyle wart, ile potrafi dobrego uczynić dla innych ludzi”.
Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie inicjatyw społeczno- gospodarczych  w powiecie łomżyńskim  otrzymał   Pan Zygmunt Zdanowicz – nauczyciel,  były dyrektor  prestiżowego I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, Prezes Zarządu Głównego TPZŁ, któryłączy regionalizm ze współczesnością,  rozmach z powagą sprawowanych funkcji.
Laureat Nagrody Starosty Łomżyńskiego w 1978 roku objął stanowisko dyrektora najstarszej łomżyńskiej szkoły średniej z tradycjami sięgającymi XVII wieku – I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.
W trakcie kierowania przez Zygmunta Zdanowicza tym Liceum, szkoła wielokrotnie wygrywała rankingi wojewódzkie, nie schodząc  poniżej 38 miejsca w rankingach  ogólnopolskich. Wielu absolwentów, zajmuje dziś czołowe funkcje w administracji państwowej, samorządowej, medycynie, oświacie, dziennikarstwie. Jest samodzielnymi  pracownikami  naukowymi.
Po przejściu na emeryturę Nagrodzony  w trosce  o szczególnie uzdolnioną młodzież, której nie stać na indywidualny rozwój i  kształcenie, założył Fundację Młodzieży Uzdolnionej „Omnibus”.
Laureat nagrody  świadomy roli  dziedzictwa i tradycji  w kształtowaniu współczesności i przyszłości oraz utrwalaniu tożsamosci narodowej od 15 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
Pod jego przewodnictwem nastapiło znaczne ożywienie pracy Towarzystwa, skupiającego członków w 14 oddziałach na terenie kraju oraz poza granicami. Organizacja realizuje z rozmachem misję konsolidowania środowisk wokół spraw, wydarzeń i ludzi związanych z Ziemią Łomżyńską - naszą "Małą Ojczyzną".
Wspólnie z Prezydentem Łomży Zygmunt Zdanowicz zinicjował powstanie ponad 70-osobowej Rady Profesorskiej Ziemi Łomżyńskiej, konsultującej ważne dla regionu decyzje i opracowania, będąc przekonanym, iż Łomża - miasto trwania – mocne historią, ludźmi, ambicjmi, w swoim rozwoju winno korzystało z osiągnięć naukowych.
Dorocznie organizowany przez TPZŁ Konkurs na Najlepsze Prace Magisterskie i Dyplomowe poświęcone Ziemi Łomżyńskiej stanowi znaczącą próbę budowania poczucia identyfikacji, jaki rozwiązania współczesnych problemów Ziemi Łomżyńskiej poprzez świeże spojrzenie młodzieży na otaczającą nas rzeczwistość.
Stowarzyszenie  każdego roku aktywnie uczestniczy  w akcjach ratowania zabytków na najstarszej w kraju  po warszawskich  Powązkach, nekropolii.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej stało się  profesjonalną oficyną wydawniczą. Każdego roku ukazują się nowe roczniki „Ziemia Łomżyńska”- książki o przeszłości regionu. Wydawane są  także systematycznie „Wiadomości Łomżyńskie” - pismo adresowane do Łomżyniaków w kraju i za granicą. Wydawnictwa te służą  ochronie i  popularyzacji kulturowej przeszłości regionu, jego dorobku, ludzi, faktów i zdarzeń. To dziedzictwo, z którego korzystać będą pokolenia.
Ważnym elementem społecznej pracy Prezesa Zygmunta Zdanowicza jest umiejętne skupienie wokół stowarzyszenia społeczników i wolontariuszy – często specjalistów z różnych dziedzin, którzy bezinteresownie angażują się na rzecz Małej Ojczyzny, przestrzeni w której żyją i wpływają na jej współczesny kształt.
Laureaci Nagrody zostali uhonorowani przez Starostę Łomżyńskiego – Lecha Marka Szabłowskiego i  Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych - Edytę Zawojską statuetkami autorstwa  artysty ceramika – Pani  Edyty Barańskiej, uznanej projektantki wzornictwa przemysłowego.
Starosta Łomżyński przekazał Nagrodzonym i Nominowanym serdecznie gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów .
Laureatka Nagrody Pani Barbara Turowska podkreśliła, że praca jest Jej pasją, że „największą radością są wyjątkowi  ludzie,  z którymi współpracuje w trakcie realizacji projektów, konferencji, działalności edukacyjnej”. Przytoczyła  też  słowa kilkuletniej dziewczynki, która powiedziała, iż ta wycieczka do Muzeum była wycieczka jej życia”.
Kolejny Nagrodzony - Adam Frączek zaznaczył,  że „ze sportem związany był od zawsze, sam czynnie uprawiał sport. Spotkał na swojej drodze wielu życzliwych ludzi  i to oni pomagają mu realizować misję  upowszechniania sportu”.
Nagrodzony Zygmunt Zdanowicz podkreślał, że od 10 lat jest już na emeryturze i że społeczna działalność w jaką  jest zaangażowany to największe „bogactwo jakie mógł  otrzymać od życia”, że cieszy się, iż w takim gronie otrzymał tę nagrodę.
Wspaniałym ukoronowaniem uroczystości był piękny, nastrojowy występ Zespołu Wokalno-Muzycznego z Wileńszczyzny pod kierownictwem Pani Małgorzaty Frąszczak - pełnomocnika Rektora WSA w Łomży.

Elżbieta Gosk - Główny Specjalista w Wydziale Promocji, Rozowju i Spraw Społecznych

Źródło:powiatlomzynski.pl

Barbara Turowska Adam Frączek Zygmunt Zdanowicz Uroczystość wręczenia Nagród Starosty Łomżyńskiego Uroczystość wręczenia Nagród Starosty Łomżyńskiego Zygmunt Zdanowicz Uroczystość wręczenia Nagród Starosty Łomżyńskiego - koncert Zespoł Wokalno-Muzyczny pod kierownictwem Małgorzaty Frąszczak

Additional information