MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

007W sobotnie przedpołudnie 2 lipca br. salon dworu Lutosławskich wypełnili uczestnicy spotkania promocyjnego książki prof. Małgorzaty Dajnowicz zatytułowanej „Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919-1939)”. Przedsięwzięciu – inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej współorganizowanemu przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, towarzyszył wykład autorki pt. „Drozdowo ośrodek myśli patriotycznej i narodowej”, po nim zaś odbyła się wspólna dyskusja.

Małgorzata Dajnowicz jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, kierownikiem Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych w Instytucie Historii i Nauk Politycznych, autorką wielu prac z zakresu historii społecznej i politycznej. Jej najnowsza książka to analiza działalności elit endecji związanych z częścią zachodnią ówczesnego województwa białostockiego, a zatem i z szeroko pojętym regionem łomżyńskim. Na jej kartach możemy prześledzić historię pracy politycznej przedstawicieli Narodowej Demokracji związanych z badanym regionem, zapoznać się z analizą ich poglądów ideowych, pracą w terenie (a więc związaną z mobilizacją społeczną), rolą w ówczesnym życiu parlamentarnym, a także - w wybranych przypadkach - losami po roku 1939. Szczególne miejsce w publikacji zajmują członkowie rodziny Lutosławskich. Osoby takie jak Marian Lutosławski, Wincenty Lutosławski, Jan Lutosławski czy ksiądz Kazimierz Lutosławski, byli ważnymi działaczami obozu narodowo-demokratycznego, Drozdowo zaś na politycznej mapie regionu stanowiło miejsce szczególne. W rozpatrywanym przez prof. Dajnowicz okresie (1919-1939) najbardziej istotna jest działalność księdza Kazimierza Lutosławskiego – posła na Sejm Ustawodawczy oraz Sejm I kadencji, autora preambuły do Konstytucji Marcowej, jednego z czołowych parlamentarzystów, znanego z erudycji i odważnych polemik. W książce spotykamy także wybitnego publicystę rolnego i społecznika – Jana Lutosławskiego, profesora Wincentego Lutosławskiego, zamordowanych przez bolszewików ważnych członków Ligi Narodowej - Mariana i Józefa Lutosławskich, jak również dwie panie, autorki wspomnień o „przybranym członku rodziny” - Romanie Dmowskim, a mowa tu o Izabelli z Lutosławskich Wolikowskiej oraz Marii z Lutosławskich Niklewiczowej. Pracę społeczną i polityczną przedstawicieli tego ziemiańskiego rodu poznajemy wraz z zaangażowaniem innych działaczy i działaczek, a były to - dodajmy - osoby, których rola w większości przypadków nie sprowadzała się wyłącznie do pracy lokalnej, lecz dzięki zajmowanej pozycji była związana z polityką na najwyższym szczeblu krajowym (przykładami Jan Załuska, Jan Harusewicz, Bohdan Winiarski, ksiądz Kazimierz Lutosławski czy pierwsza w historii posłanka z Ziemi Łomżyńskiej – Ewelina Pepłowska).

  • 001
  • 002
  • 004
  • 005
  • 007
  • 008
  • 016
  • 020

Additional information