Piątnica: opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych wraz z aranżacją wystaw stałych Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 200166 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie konkursowe na „opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennych wraz z aranżacją wystaw stałych Muzeum Przyrody w Drozdowie”poprzedzające wybór wykonawcy dokumentacji projektowej o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy ponieważ:

w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. 2014-06-09, godz. 12:00 nie wpłynął żaden wniosek.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na opracowanie i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie” realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury kultury”, została wybrana oferta Pani Anny Zarewicz zamieszkałej w Kozerkach.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, w związku z planowanym przedsięwzięciem "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie", została wybrana oferta Pana Krzysztofa Kuleszy zamieszkałego w Białymstoku.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym,
w związku z pojawiającymi się pytaniami od osób zainteresowanych przedstawieniem oferty cenowej na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących Muzeum Przyrody w Drozdowie,  dokonuje zmian w tekście oraz przedstawia informacje dodatkowe dotyczące oferty:
- uszczegółowienie zakresu zadania: badania powinny wykazać pierwotny   układ rozmieszczenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
- powierzchnia użytkowa muzeum wynosi 1091m2
- Muzeum posiada inwentaryzację architektoniczną budynku
- wartość wyszacowana zamówienia wynosi  7,3 tys. zł (netto)
  przesunięciu ulega termin wykonania zadania – do 15 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do 4 marca 2014.

 

 

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwany dalej Zamawiającym,
1) zaprasza do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie opracowanie i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie" realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury kultury" o wartości szacunkowej 100 tys. zł.