MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 367932 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie , Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie nowych okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych na parapety z blachy miedzianej w budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.21.23.50-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 10 000 zł

III.2) ZALICZKI

 • - Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • - III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej) robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, z których - co najmniej jedna robota - o wartości nie mniejszej niż 300 000 złotych - musi być zrealizowana na obiekcie zabytkowym.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoba, wyznaczona do kierowania robotami musi posiadać wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej 2- letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca: 1)posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. 2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  •  
  • - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  •  
  • - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  •  
  • - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  •  
  • - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 •  
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  
  • - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  •  
  • - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  •  
  • - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Kosztorysy uproszczone wraz z tabelami elementów scalonych, uwzględniające wszystkie koszty opisane w Rozdziale XII niniejszej SIWZ. Dokumenty te nie będą podlegały ocenie przy sprawdzaniu ofert. Będą ewentualnie materiałem pomocniczym do rozliczenia inwestycji. Przy sporządzaniu kosztorysów uproszczonych zastosować kolejność pozycji kosztorysowych jak w przedmiarach - z uwagi na konieczność rozliczenia inwestycji z Instytucjami współfinansującymi. 2)Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana zawartej umowy może nastąpić na poniższych warunkach: 1)Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni, realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 2)Zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 3)Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, 4)Zamawiający wstrzyma roboty. 5)Zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 2 tygodni. 6)Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. 7)Wystąpią roboty zamienne wynikające z wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej - ceny netto umowy. 8)Przekazanie placu budowy nie nastąpiło w terminie umownym z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres zwłoki w przekazaniu placu budowy. 9)Nastąpiła siła wyższa obejmująca: klęski żywiołowe, gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeum-drozdowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica. Cena wersji papierowej: 60 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2010 godzina 12:00, miejsce: miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica; Dział Oświatowy - I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie przetargowe jest prowadzone w ramach realizacji projektu Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie, zarejestrowanego pod Nr WND-RPPD.03.01.00-20- 018/10. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Termin wykonania zamówienia:rozpoczęcie: po podpisaniu umowy - planowany termin 24.01.2011 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Uwaga z dnia 01.12.2010:

W protokole z dnia 06.09.2007 w pkt. 7 istnieje zapis dotyczący rekonstrukcji schodów. Informujemy, iż prace z tym związane nie są
przedmiotem zamówienia dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie

UWAGA z dnia 25.11.2010:

Uprzejmie informujemy, że dniu 25.11.2010 r. Zamawiający wprowadził  zmiany  treści SIWZ w związku  z doprecyzowaniem rodzaju materiału ( gatunek drewna), z którego ma zostać wykonana stolarka okienna i drzwiowa ( pkt 6 Rozdziału III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dopuszczeniem indeksacji wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy, jaką ma być w 2011 r. zmiana stawki podatku VAT  (pkt 6 Rozdziału XII: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY) Jednocześnie odpowiednia klauzula waloryzacyjna wprowadzona została  do § 5 wzoru umowy.

W związku z powyższym wymieniono treść zał. nr 6 - Wzór umowy Wymiana stolarki i dokonano zmiany ogłoszenia w BZP.

Dokonane zmiany zostały zamieszczone w załączniku pn: SIWZ- ZMIANY- 25.11.2010 i  stanowią ona integralna część SIWZ.

Zamawiający, kierując się treścią art. 12a w związku z art. 38 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużył termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert to: 06.12.2010 r. do godz. 12:00.

Nowy termin wniesienia wadium to: najpóźniej do 06.12.2010 r. do godz. 12:00.

Nowy termin otwarcia ofert to: 06.12.2010 r. do godz. 12:15.

UWAGA: W związku z wprowadzoną do SIWZ zmianą w zakresie przedmiotu zamówienia (tj. zastostosowanego drewna do produkcji stolarki) Zamawiający anuluje odpowiedź nr 1 o dopuszczalności zastosowania drewna sosnowego.


Uwagi:

- W dniu 16.11.2010 r. dołączono zaŁ. nr 7_rys. 1 i rys. 2 , tj. Wykaz stolarki drzwiowej i okiennej w wersji powiększonej.

- Dnia 22 listopada 2010 jeden z wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie informacji odnośnie zamówienia.  Pytania i odpowiedzi  do pobrania poniżej

Odpowiedź 1 - ANULOWANA dnia 25.11.2010

Odpowiedź 1 - aktualna na 25.11.2010

Odpowiedź 2


- Dnia 1 grudnia 2010 roku wpłynęły pytania dotyczące zamówienia publicznego. Pytania i odpowiedzi poniżej

pytanie nr 1
W przedmiarze robót oraz w załączniku zawierającym kształty , ilości i wymiary okien istnieją rozbieżności :
w przedmiarze robót nie zostały uwzględnione okna o następujących wymiarach: 1050 x 2010 – 1 szt., 780 x 600 – 2 szt., 1150 x 550 – 1 szt. natomiast w przedmiarze robót poz. 2 istnieje wymiar okna , którego nie ma w zestawieniu (3,14*0,55*0,55/2).

pytanie nr 2
W protokole z dnia 06.09.2007 w pkt. 7 istnieje zapis dotyczący rekonstrukcji schodów. Czy prace związane z rekonstrukcją schodów są przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o bardziej szczegółowe wytyczne oraz umieszczenie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.


W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:

odpowiedź na pytanie nr 1

w przedmiarach nie uwzględniono okna 1050x2010, dlatego też w pozycji nr 5 przedmiar winien brzmiec:0,71*2,18+1,05*1,77+1,05*2,01 = 5,52m2 i taką wielkość należy przyjąć do wyceny.
- okno 1150x550 zostało ujęte w pozycji nr 2 przedmiarów
- w przedmiarach nie uwzględniono okna 780x600 - 2szt. ponieważ zostały one już wymienione przez Zamawiającego i nie wchodzą w zakres przetargu.

odpowiedź na pyt nr 2

- pkt. nr 7 protokołu z dnia 06.09.2007r - dotyczący rekonstrukcji schodów - nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

Odpowiedź z dnia 01.12.2010 - plik do pobrania

 


- W dniu 24.11.2010 r. Zamawiający koryguje następujący błąd: 

w PRZEDMIARACH pozycja nr 8, która brzmi: "Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne o pow. ponad 2,5m2, mocowane na dyble".

Opis do pozycji nr 8 winien brzmieć: "Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewniwnych na okna i drzwi balkonowe drewniane. Rozwierane i uchylno rozwierane. Okna rozwierane i uchylno rozwierane o pow. ponad 2,5m2, mocowane na dyble".


 Załączniki do pobrania:

SIWZ

SIWZ - ZMIANY - 25.11.2010

zał. nr 1 - wzór oferty

zał. nr 2 - oświadczenie

zał. nr 3 - oświadczenie

zał. nr 4 - wiedza, doświadczenie

zał. nr 5 - potencjał kadrowy

zał. nr 6 - wzór umowy - Aktualny po zmianie 25.11.2010

zał. nr 7 - projekt budowlany

zał. nr 7 - projekt bud.- protokół uzgodnień

zał. nr 7 - rys. 1

zał. nr 7 - rys. 1 - powiększenie

zał. nr 7 - rys. 2

zał. nr 7 - rys. 2 - powiększenie

zał. nr 7 - mapa zasdnicza

zał. nr 7 - mapa syt.-wys.

zał. nr 8 - przedmiar

zał. nr 9 - STWiR

zał. nr 10 - kopia pozwolenia konserwatora

Ogłoszernie o zmianie ogłoszenia

 


 

Additional information