MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Budowa ścieżki edukacyjnej
Numer ogłoszenia: 119561 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie , Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki edukacyjnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa ścieżki edukacyjnej 1.Zakres robót/prac do wykonania obejmuje w szczególności: 1)budowę kładki drewnianej z pomostami do przystanków i konstrukcji do wyposażenia edukacyjnego, montaż dostarczonych elementów edukacyjnych (Uwaga: wyposażenie edukacyjne realizowane będzie jako oddzielna część zamówienia) oraz zakup, dostawę i montaż-umieszczenie wyposażenia dodatkowego (ławeczki do odpoczynku, pojemników na śmieci, donica i tablica informacyjna), 2)budowę drewnianej wiaty z paleniskiem i siedziskami, 3)utwardzenie niektórych miejsc alejki dojazdowej oraz placu z ogniskiem pod kątem wózków inwalidzkich 4)umieszczenie szaletu, przystosowanego dla osób na wózkach - wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącego WC - dostawa i montaż wc typu toi toi., - wykonanie i montaż osłony wc, 2.Kładka: długość kładki - 170,5 mb, łączna powierzchnia zabudowy ścieżki - kładki 602 m2. Wiata: powierzchnia zabudowy - 95m2, kubatura wiaty - 410m3 Powierzchnia utwardzenie ścieżki (kamień naturalny) - 22 m2 Przyłącze wodociągowe - ok. 30 m2 Drewniana pergola: 2,5mx2,5mx2,5m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • - Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • - Ten sam rodzaj zamówień, tj. zgodny z zamówieniem podstawowym do 50 % jego wartości

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.23.31.61-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5 000 zł

III.2) ZALICZKI

 • - Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem zakresowi porównywalnemu z przedmiotem zamówienia (wykonanie i instalacja w terenie konstrukcji drewnianych, obiektów małej architektury: kładki, pomosty, wiaty, platformy-wieże widokowe, itp.), o wartości minimum 50 000,-zł każda. Jako jedno zadanie zamawiający rozumiał będzie roboty wykonane na podstawie jednej umowy niezależnie od ilości i wartości budowli realizowanych w ramach zobowiązania.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach, muszą posiadać wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży. Wymagane jest, żeby kierownik budowy posiadał uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia i doświadczenie min 2 lata na podobnym stanowisku. Ponadto kierownik robót budowlanych musi mieć odbytą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Wykonawca: 1)posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 250 000,00 zł. 2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 200 000,00 zł, (po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej, czy udziałów własnych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Kosztorysy uproszczone wraz z tabelami elementów scalonych, uwzględniające wszystkie koszty opisane w Rozdziale XII niniejszej SIWZ. Dokumenty te nie będą podlegały ocenie przy sprawdzaniu ofert. Będą ewentualnie materiałem pomocniczym do rozliczenia inwestycji. Przy sporządzaniu kosztorysów uproszczonych zastosować kolejność pozycji kosztorysowych jak w przedmiarach - z uwagi na konieczność rozliczenia inwestycji z Instytucjami współfinansującymi. 2)Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana zawartej umowy może nastąpić na poniższych warunkach: 1)Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni, realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 2)Zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych, 3)Zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 4)Zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 5)Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, 6)Zamawiający wstrzyma roboty. 7)Zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 2 tygodni. 8)Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 9)Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. 10)Wystąpią roboty zamienne wynikające z wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej - ceny netto umowy. 11)Przekazanie placu budowy nie nastąpiło w terminie umownym z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres zwłoki w przekazaniu placu budowy. 12)Nastąpiła siła wyższa obejmująca: klęski żywiołowe, niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeum-drozdowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica. Cena wersji papierowej: 60 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica; Dział Oświatowy - I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie przetargowe jest realizowane w w ramach realizacji projektu Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie - budowa ścieżki edukacyjnej < Ostoja Drozdowska>, współfinansowanego przez NFOŚiGW, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz WFOŚiGW w Białymstoku...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

SIWZ - Budowa ścieżki edukacyjnej

 SIWZ  Zał. nr 1 - Wzór oferty

SIWZ  Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SIWZ Zał. nr 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ Zał. nr 4 - Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat

SIWZ  Zał. nr 5 - Wzór umowy

Zał. nr 6 - Opis ścieżka edukacyja

Zał. nr 6 - Opis przyłącze wodociągowe

Zał. nr 6 - przyłącze wodociągowe

Zał. nr 6 - rys. 1

Zał. nr 6 - rys. 2

Zał. nr 6 - rys. 3

Zał. nr 6 - rys. 4

Zał. nr 6 - rys. 5

Zał. nr 6 - rys. 6

Zał. nr 6 - rys. 7

Zał. nr 6 - rys. 8

Zał. nr 6 - rys. 9

Zał. nr 6 - rys. 10

Zał. nr 6 - rys. 11

Zał. nr 6 - rys. 12

Zał. nr 6 - rys. 13 A

Zał. nr 6 - rys. 13 B

Zał. nr 6 - rys. 14

Zał. nr 6 - rys. 15

Zał. nr 6 - rys. 16

Zał. nr 6 - rys. 17

Zał. nr 6 - rys. 18

Zał. nr 6 - rys. 19

Zał. nr 6 - rys. 20

Zał. nr 6 - rys. 22

Zał. nr 6 - rys. 23

Zał. nr 6 - rys. 24

Zał. nr 7 - przedmiar - kładka

Zał. nr 7A - przedmiar - przyłącze wod.

Zał. nr 8 - specyfikacja techniczna - ścieżka

Zał. nr 8 - specyfikacja techniczna - przyłącze


Additional information