MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia technicznego w Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 118917 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Przyrody w Drozdowie , Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica, woj. podlaskie, tel. 086 219 20 81, faks 086 219 20 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia technicznego w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót/prac do wykonania obejmuje w szczególności: wykonanie (dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie urządzeń) systemu sygnalizacji pożaru wykonanie (dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie urządzeń) systemu sygnalizacji włamania i napadu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • - Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • - Ten sam rodzaj zamówień, tj. zgodny z zamówieniem podstawowym do 50 % jego wartości

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.21.00-8, 45.31.22.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • - Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca posiada koncesję na wykonywanie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego,
 •  
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 systemy zabezpieczeń obiektów, odpowiadające swoim rodzajem zakresowi porównywalnemu z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 100 000,-zł każdy, w tym obiektach objętych ochroną konserwatorską ( minimum 1zamówienie)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca winien dysponować: kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych co najmniej jedną osobą, posiadającą świadectwo względnie certyfikat ukończenia kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne, gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury organizowanego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych lub inne podmiot organizujący szkolenia w zakresie jak wyżej instalatorami posiadającymi licencję pracownika zabezpieczenia technicznego, w tym przynajmniej jednym, posiadającym licencję pracownika II stopnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 200 000,-zł tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel ubezpieczyciel ( po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej, czy udziałów własnych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • - koncesję, zezwolenie lub licencję
  • - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Kosztorysy uproszczone wraz z tabelami elementów scalonych, uwzględniające wszystkie koszty opisane w Rozdziale XII niniejszej SIWZ. Dokumenty te nie będą podlegały ocenie przy sprawdzaniu ofert. Będą ewentualnie materiałem pomocniczym do rozliczenia inwestycji.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w sytuacji zaistnienia poniższych okoliczności: jeśli z powodu zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy (działania siły wyższej bądź okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć) nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. 2.Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.staranności nie można było przewidzieć) nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://www.muzeum-drozdowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica. Cena wersji papierowej: 60 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Przyrody w Drozdowie ul. Główna 38, Drozdowo 18-421 Piątnica; Dział Oświatowy - I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

 SIWZ

Zał. 1 Wzór oferty

Zał. 2 Oświadczenie z art.22 ustawy

Zał. 3 Oświadczenie

Zał. 4 Wykaz robót

Zał. 5 Wzór umowy

Zał. 6 Strona tytułowa projektu

Zał. 6a Informacja dot. bezpieczeństwa i ochr. zdrowia

Zał. 6b Opis techniczny projektu

System sygnalizacji pożaru

System sygnal. włamania i napadu

System SAP poddasze

System SAP parter

System SAP piętro

System SAP piwnica

System SSWiN poddasze

System SSWiN parter

System SSWiN piętro

System SSWiN piwnica

Schemat sterowań SAP

Schemat organizacyjny SAP

Schemat organizacyjny SSWiN

Zał.7 Przedmiar dla systemu SAP

Zał.7a Przedmiar dla systemu SSWiN

Zał. 8 Specyfikacja techniczna SAP

Zał 8a Specyfikacja techniczne SSWiN

Mapa do projektu zagospodarowania terenu

Additional information